An Ghaelbhratach

March 21, 2017

An Ghaelbhratach
Tá an Ghaelbhratach á reachtáil arís i mbliana i Meánscoil Naomh Uinseann. Cuimsíonn an coiste Gaelbhrataí scolairí ó achan bhliainghrúpa. Tionólann siad le chéile ar an Chéadaoin ag am lóin chun na himeachtaí scoile a eagrú agus a stiúradh.

Cuireadh tús maith léi nuair a thug foireann an Chonartha cuairt ar an scoil lena gceardlann iomráiteach Seó Bóthair. Thug siad faoi na meáin shóisialta a thaispeáint do na scoláirí agus conas arbh fhearr úsáid a bhaint astu i nGaeilge. Ceardlann spreagúil a bhí inti dúinn uilig.

Eagraíodh tráth na gceist do hiarbhunscoileanna an bhaile. Luigh ár bhfoireann isteach ar an chomórtas go dícheallach agus bhain siad an chéad áit amach. Bhí an iomaíocht géar ann.

Thug clann Naomh Uinseann faoi Gaeilge 24 arís i mbliana. B’éacht mhór dóibh a bheith ag feidhmiú go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge don lá ar scoil, sa bhaile agus sa cheantar máguaird. Bhain achan duine sult mór as an dúshlán. Le cois sin bhí Caith Amach É ar siúl chun sraithphictiúir na hArdteiste a chur i láthair do na scoláirí sinsearacha ar dóigh idirghníomhach.

Léiríonn na himeachtaí uile seo go bhfuil áit lárnach ag ár dteanga dúchais i Meánscoil Naomh Uinseann. Molaimid go mór sibh a ghirseachaí. Dar ndóigh is ar scath a chéile a chéile a mhaireann na daoine. Coinnigh oraibh mar Ghaeilgeoirí!

An Ghaelbhratach: Cur síos uirthi
Tá an Ghaeilge iontach tábhachtach dúinn sa scoil mar luíonn sé i gcroílár ár scoile. Tá sé mar chuid dár stair, dár n-oidhreacht agus ar ndóigh dár gcultúr féin. Mar sin tá muid sásta go bhfuil an Ghaelbhratach in airde taobh amuigh den scoil.

Is coiste muid i Scoil Naoimh Uinseann agus tá muid ag glacadh páirte i Scéim na Gaelbhrataí arís i mbliana, chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn. Anuraidh rinne muid go leor rudaí chun an Ghaeilge a spreagadh agus í a chur i mbeál an phobail arís. Imeachtaí cosúil leis an bhFéile Drámaíochta, Comórtas Abair, Gaeilge 24, Seo Bóthair agus an cheolchoirm den scoth sa Spirit Store. Sin gan trácht a dhéanamh ar na rudaí a tharla beagnach gach aon lá agus ag na cruinnithe; ciorcal comhrá agus is leor beirt. Tar éis a lán obair dhian fuair muid an Ghaelbhratach.

I mí Aibreáin 2016, as go brách le cúpla duine ón choiste go Coláiste Pádraig i mBaile Átha Cliath. Lá spraoi agus craic a bhí ann le gach duine ag glacadh páirte sa chéilí mór agus fiú “dance off” le dhá thiceád do “Sea Sessions” ar fáil! Buaicphointe an lae? Bualadh le Eoghan McDermott ar ndóigh! Labhair sé go paiseanta faoin Ghaeilge agus an tábhachtach atá ann í a úsáid. Tar éis na horáide sin, glaodh orainn teacht suas ar an ardán agus cuireadh an bhratach i greim na gcailíní agus ag an deireadh ba linne í!
Is scéim iontach í seo agus tá muid ag súil go mór le scoilbhliain nua lán le Gaeilge!
Maith Sibh!

The Gaelbhratach: A description of it
Gaeilge is very important to us here in the school because it plays a central part in the daily life of the school. It is part of our history, our heritage, and of course of own culture. We are happy that the Gaelbhratach is flying outside our school.
We have a committee in St Vincent’s Secondary School and we are taking part in the Gaelbhratach scheme again this year to promote the use of Irish in the school.
Last year we did a lot to encourage the use of an Ghaeilge and to make it the vernacular again.
Activites included the Féile Drámaíochta, Comórtas Abair, Gaeilge 24, Seo Bóthair and the excellent concert in the Spirit Store. That is all without mentioning the daily activites that happen at the meetings and the conversation circles. After a lot of hard work we achieved the Gaelbhratach.

In April 2016, a few of us from the committee headed of to St Patrick’s College in Dublin. It was great fun with everyone taking part in a big céilí and a ‘dance off’ to win two tickets for Sea Sessions. The best part of the day! We met Eoghan Mc Dermott of course. He spoke passionately about an Ghaeilge and the importance of using it. After that speech we were asked to go up on stage and the Gaelbhratach flag was placed in the arms of the girls and at last it was ours!

It is a great initiative and we are hoping for another new school year full of an Ghaeilge!
Fair play to all!

 

Gaeilge 24
Thug 230 cailín ó Mheánscoil Naomh Uinseann faoi Gaeilge 24 arís i mbliana. Bhí frásaí ar charta acu chun cleachtadh a dhéanamh orthu. B’éacht mhór do chuid acu an lá a chaitheamh go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Bhain achan duine sult mhór as ar 15 Samhain 2016.

Gaeilge 24
234 girls from St. Vincent’s Secondary School took part in Gaeilge 24. They had phrases to practice throughout the day and wore their Conradh na Gaeilge t-shirts. It was a huge achievement for a lot of them to spend the entire day speaking Irish. Everyone enjoyed it very much speaking the country’s native language on 15 November 2016.

Go Gaeilge
School Digital Champion 2016.

Is aip agus suíomh gréasáin é ‘Go Gaeilge’ a chruthaigh Aoife Mc Ardle, Molly Mc Nee, Shauna Mc Mahon agus Clare Mc Elarney. D’fhreastail siad ar lá treanála i nGaillimh agus ag ceanncheathrú Google i mBaile Átha Cliath. Soláthraíonn ‘Go Gaeilge’ deis do dhaoine an Ghaeilge a fhoghlaim trí chluichí a imirt agus amhráin a chanadh. Tháinig ráth agus bláth mór air i rith na bliana agus bhuaigh siad an comórtas don Fhíseán Ar Líne is Fearr. De thoradh air sin bhuaigh siad lá traenála eile le RTÉ a tharla ar 12 Eanáir 2017.

‘GoGaeilge’ is an app developed for iOS by Aoife Mc Ardle, Molly Mc Nee, Shauna Mc Mahon and Clare Mc Elarney. They attended a training day in Galway and at Google Headquarters in Dublin. ‘Go Gaeilge’ provides an opportunity to learn Irish through the medium of games and songs. The app was a huge success and they won the competition for the Best Online Video. The prize was another training day for their class with RTÉ which took place on 12 January 2017 in the school.

Seó Bóthair

Thug lucht an Chonartha cuairt ar an scoil arís i mbliana ar 28 Deireadh Fómhair 2016 leis
 an Seó Bóthair a chur ar fáil. Chuaigh ranganna ón tríú bliain ann i rith an lae. D’fhreastail baill na Gaelbhrataí ar cheardlann traenála i mBaile Átha Cliath. Chomh maith céanna bhí ceardlann ag an Chonradh anseo sa scoil chun comhairle a chur ar na cailíní agus tacaíocht a thabhairt dóibh ar úsáid na Gaeilge sa scoil ar 14 Samhain 2016. Tugann Conradh na Gaeilge cuairt ar an scoil go minic.

 

 

 

Representatives of Conradh na Gaeilge visited the school again this year with their Road Show. Third Year Irish students attended throughout the day. Members of the Gaelbhratach attended a training day in Dublin also. On 14 November 2016 Conradh na Gaeilge returned to the school to give more advice and support on the use of Irish in the school. They visit the school regularly.

 

 

Ceolchoirm Sheachtain na Gaeilge 2016

Bhí ceolchoirm ann um thráthnóna agus san oíche chun tacú le Seachtain na Gaeilge 2016 sa Spirit Store i nDún Dealgan. Bhí idir mhúinteoirí, thuismitheoirí, amhránaithe, cheoltóirí agus daltaí ann a d’fhág an áit lán go doras. Sheinn amhránaí áitiúil Stewart Agnew, an grúpa ceoil iomráiteach Ulaid agus giotaraí áitiúil Conchur Mac Giolla Bhríde. Chuaigh scoileanna eile ó Dhún Dealgan ann chun éisteacht leis an cheol. Bhí muid uilig an-bhródúil as na daltaí a bhí páirteach ann agus a d’fhreastail uirthi. Molaimid go mór sibh!

There was a concert as part of Seachtain na Gaeilge 2016 in the Spirit Store in Dundalk. The place full to the rafters with teachers, parents, singers, musicians and students. Local artist Stewart Agnew, renowned music group Ulaid and local guitarist Conor Mc Bride performed. Other schools from the local area attended to exeperience the music. We were all very proud of all our students that took part and attended. Well done.

Litreacha Gaeilge – Cairde Pinn

Sheol lucht na chéad bhliana litreacha idir an rang agus rang eile i scoil faoi éiteas na trócaire, Our Lady’s College, Na Glaschnoic, Droichead Átha. Ba mhór an taitneamh a baineadh as a bheith ag scríobh go paiseanta agus go cruthaitheach as Gaeilge.

First year students practiced their composition skills when they sent letters to their pen pals in another Mercy School in Drogheda, Our Lady’s College, Greenhills, last year. It was great enjoyment for all to write creatively and passionately as Gaeilge.
Maidin chaife
Bhí maidin chaife ar siúl sa scoil Dé Luain 8 Feabhra 2016 chun airgead a bhailliú don turas go hOileán Scítheanach in Alban áit a raibh na daltaí ag foghlaim giota beag Gaelic na hAlban.

There was a coffee morning in the school on Monday 8 February 2016 to raise money for the school trip to the Isle of Sky in Scotland where the students learned some Scotch-Gaelic.

Caith amach é
Sraithphictiúir na hArdteiste á gcur i láthair ar bhealach spreagúil idirgníomhach. Ghlac 60 dalta páirt ann i mbliana. Chuir sé go mór le cumas na ndaltaí sna sraithphictiúir. Ní raibh a fhios ag éinne go raibh greann ar bith ag baint leo go dtí sin.

The Leaving Certifiicate picture sequences were presented in an encouraging and interesting way. 60 students attended this year. It added greatly to their ability in the picture sequences. No one knew that the picture sequences could be fun!

Ballaí na scoile
Crochtar in airde ar bhallaí uile na scoile méimeanna greannmhara agus liricí amhrán cáiliúla chun Gaeilge nádúrtha taitneamhach a spreagadh i measc na ndaltaí.

The school walls
Funny memes and lyrics of famous Irish songs are hanging up on walls throughout the school to encourage the use of Irish in a natural and enjoyable way.

 

 

Gaisce
Mar chuid de thuras Gaisce chuaigh an chuid is mó den idribhliain ar thuras go Coláiste Acla ar Oileán Acla. Rinne na daltaí go leor eachtraí ann trí mheán na Gaeilge ar nós curachóireacht, dreapadóireacht, snorcláil phortaigh agus tumadóireacht d’aill. Bhain siad an-sult ar fad as an turas.

As part of the Gaisce trip most of Transition Year went on a trip to Coláiste Acla on Achill Island. The students took part in a lot of events through the medium of Irish for example canoeing, climbing, bog snorkelling and cliff diving. They all really enjoyed the trip.

An Triail
Chuaigh daltaí ardleibhéil ón chúigiú bliain chuig amharclann i mBaile Mhúine, Baile Átha Cliath chun an dráma clúiteach An Triail le Mairéad Ní Ghráda a fheiceáil ar stáitse. Chuaigh na múinteoirí Gaeilge in éineacht linn. Chuaigh muid ann ar an mbus. Bhí na haisteoirí go hiontach sa léiriú. Cheap gach éinne go raibh sé go hiontach chomh maith. Tar éis an dráma chuaigh muid ag siopadóireacht san ionad Pavillons. Thaitin an chuid sin le gach duine. Fuair gach éinne bia agus ansin chuir siad deireadh leis an lá leis an tsiopadóireacht sna siopaí éagsúla.

Higher-level Fifth Year students went to the theatre in Ballymun, Dublin to see the famous drama An Triail by Mairéad Ní Ghráda on stage. Irish teachers went with us. We went there on the bus. The actors were excellent in the performance. Everyone else thought it was excellent also. After the performance we went shopping in the Pavillions. That part appealed to all. Everyone got food and finished the day off with some shopping in the different shops.

Comórtas Abair: Cur Síos uirthi
Nuair a shiúlann muid siar agus nuair a fhéachann muid ar stair shaibhir na hÉireann, is léir go bhfuil traidisiún bróid againn as na scéalta agus as an gcaint phoiblí sa tír seo. I scoil Naomh Uinseann ghlac muid leis an traidisiún seo go croíúil. Ar an tríú lá de Mhí Feabhra, i Scoil na Mainistreach san Iúr, ghlac naonúr daltaí as beagnach gach aon bhliainghrúpa páirt in ‘Abair’, comórtas chaint phoiblí Gael Linn. Comórtas caint phoiblí is ea Abair atá teoranta do scoileanna 2ú leibhéal i gCúige Uladh agus a bhíonn á reáchtáil ag Gael Linn. Is í aidhm an chomórtais seo ná taithí i labhairt na Gaeilge a thabhairt do scoláirí.

Sheas gach cailín ag an seastán cainte agus labhair siad go paiseanta agus go háthasach. Labhair siad faoin ábhar ar mhian leo labhairt faoi ach bhí ar an ábhar a bheith tráthúil agus suimiúil. Bhí topaicí ar nós ‘An Córas Aistriúcháin de chuid an Chomhlachta Ríomhaireachta Google’, ‘Straistéis Fiche Bliain don Ghaeilge’, ‘Tábhacht na Cuimhne agus na Díchuimhne’, “Tábhacht a bhaineann le bheith áthasach sa saol”, ‘Tábhacht na Gaeilge sa lá atá inniu ann’, ‘An Ghaedhilg sna scoltacha ó dheas’ agus ‘Craobhscaoileadh Ghaedhilg Uladh ó thuaidh’ mar ábhair chainte ann. Bhí na moltóirí ag éisteacht go géar agus bhí an lucht éisteachta tógtha go maith leis na cailíní. Bhain gach duine an-sult as an lá agus ba chóir dúinn a bheith bródúil asainn féin.

Abair Competition: A description of it.
When we look back on the history of Ireland it is clear that there is a proud tradition of old stories and public speaking. In St Vincent’s Secondary School we whole heartedly continued this tradition. On 3 Februay 2016 in The Abbey Christian Brothers Grammar School in Newry, nine of our students from each year group took part in ‘Abair’ Gael Linn’s public speaking competition. ‘Abair’ is a public speaking competition for Second Level students in Ulster organised by Gael Linn. The aim of this competition is to give students an experience of public speaking in Irish.

Each girl stood passionately and happily at the stand. They spook about their own chosens topics as long as it was current and interesting. Topics included ‘Google Translate’s System of Translation’, ‘The 20 Year Strategy for Irish’, ‘The importance of memory and memory loss’, ‘The importance of being happy in life’, ‘The Importance of Irish in the Modern era’, ‘Irish in Schools in the South’ and ‘The Propogation of Ulster Irish in the North’. The adjudicators and audience listened attentively to the girls. Everyone enjoyed the day and we should be proud of ourselves.

Tráth na gCeist
Bhí an scoil páirteach i dtráth na gceist a bhí ar siúl sa Lios Dubh i nDún Dealgan ar 20 Meán Fómhair 2016.

The school was part of a table quiz in the Lisdoo in Dundalk on 20 September 2016.